DUYURULAR

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünün 2016/15 Sayılı Genelgesi (Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Telsiz-Telekom, Oyuncak ve Yapı Malzemeleri İthalat İzinlerinin TPS kapsamına alınması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Konu: Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı

GENELGE
(2016/15)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı "Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi" konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin "e-belge" uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 60'ncı maddesinin 2/b fıkrası "Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir" hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetim Tebliği ile 24.03.2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği, Oyuncakların İthalat Denetim Tebliği ile 31.10.2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmi Gazete'de Yayımlanan Oyuncaklar hakkında Yönetmeliği, Yapı Malzemelerinin İthalatı Denetim Tebliği ile 10.07.2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamında "Telsiz-Telekom İthalat İzni", "Oyuncak İthalat İzni", "Yapı Malzemeleri İthalat İzni" 14.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0929(TPS-Telsiz-Telekom İthalat İzni) 0928(TPS-Oyuncak İthalat İzni), 0930(TPS-Yapı Malzemeleri İthalat İzni) belge kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda "Belge Referans No" ve "Belge Tarihi" alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde aynca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞÇI

Bakan a.

Müsteşar

 

Tek Pencere Sistemi - Geçici İthalat İzinleri

Geçici İthalat İzinleri Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması kapsamına alınacak olup, geçici ithalat izin başvuruları 19.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Portal Sistemi https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere üzerinden yapılacaktır.

Geçici ithalat izin başvuruları “Tek Pencere Sistemi Geçici İthalat İzni Yükümlü Kılavuzu” dikkate alınarak doldurulabilir.

 

Kültür Fonu Başvuru İşlemleri Hakkında

T.C.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

Telif Hakları Genel Müdürlüğü

Konu: Tek Pencere Sistemi

 

ANKARA GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ’NE

Bilindiği üzere, 2012/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereğince uygulamaya konulan Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 2016/3 sayılı Genelgesine binaen, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Hesap Kesintisi (Kültür Fonu) İşlemleri 20.04.2016 tarihinden itibaren Bakanlığımızca yürütülecektir. Bu çerçevede yapılacak iş ve işlemlerin www.telifhaklari.gov.tr adresindeki "Başvuru İşlemleri" modülündeki "Kültür Fonu Başvuru İşlemleri" (http://www.telifhaklari.gov.tr/kulturfonu-basvuru) sekmesindeki işlemler takip edilerek yapılacağı ve uygulamaya yönelik işlemler konusunda Kültür Fonu Başvuru İşlemleri sayfasında bulunan yardım kılavuzundan (http://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2016/04/19/Kulturfonu_Yardim_Klavuzu.pdf) destek alınabileceği hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.


Ali ATLIHAN

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

İzmir Gümrük Müşavirleri Derneğine

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

Bursa Gümrük Müşavirleri Derneğine

Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine 

 

Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Konu : Tek Pencere Sistemi- Nihai Kullanım İzni

GENELGE
(2016/19)

20.03.2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu kapsamda, Gümrük Kanununun 16. Maddesi ve 2009/15481 sayılı BKK 4 ila 12 nci maddeleri çerçevesinde Nihai Kullanım İzninden faydalanmak amacıyla yapılan başvuruların yükümlü tarafından e- başvuru sistemi aracılığıyla gümrük idaresine iletilmesi ve gümrük idaresince uygun bulunması halinde verilecek Nihai Kullanım İzinlerinin 21.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur.

Nihai Kullanım İzni başvurusu ile iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin olarak işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1- Nihai Kullanım İzni başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. Nihai Kullanım İzni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak doldurulur ve gümrük idaresine elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuru ilgili gümrük müdürlüğünce, ibraz edilen belgeler de kontrol edilerek değerlendirilir.

3- Başvuruda herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hatanın düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden gümrük idaresine elektronik ortamda gönderilir.

4- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların ve yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular kabul edilir.

5- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, gümrük müdürü veya yetkilendirdiği kişi tarafından Nihai Kullanım İzni başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0933 (TPS-Nihai Kullanım İzni) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

6- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880933000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

7- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı Nihai Kullanım İzni aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Sezai UÇARMAK
Bakan a.
Müsteşar V.

 

Gümrükler Genel Müdürlüğünün ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Konu : ÖTV Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki Eşyaya İlişkin Teminat Uygulaması

 

Genel Müdürlüğümüze intikal eden Müfettiş raporlarından, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) Sayılı Liste Kapsamındaki eşyalardan bazılarının dâhilde işleme rejimi kapsamında ithalinde ÖTV’nin hesaplanmadığı ve teminata bağlanmadığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 4760 sayılı ÖTV Kanununun 16 ıncı maddesinin 2 inci fıkrasında, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören eşyaya ait ÖTV'nin de aynı usule tabi tutulacağı hüküm altına alınmıştır.

Bunun yanı sıra, söz konusu hükümlerin Kanuna ekli (IV) sayılı liste kapsamındaki eşya bakımından uygulama usul ve esaslarına ilişkin açıklamaların yer aldığı Özel Tüketim Vergis (IV) Sayılı Liste Liste Uygulama Genel Tebliğinin;

- (II/B/4) bölümünde, "Kanunun 16 ncı maddesinde; Gümrük Kanunu ve diğer kanunlar gereğince gümrük vergisi teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV’nin de aynı usule tabi tutulacağı hükme bağlanmıştır. Buna göre, başta Gümrük Kanununun 118 inci maddesi olmak üzere ilgili mevzuat hükümleri gereğince, gümrük vergisi teminata bağlanarak ithal edilen mallara ait ÖTV de teminata bağlanır."

- (V) bölümünde, "c) Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince ithalat vergileri teminata bağlanarak işlem gören mallara ait ÖTV de aynı usule tabi tutulur. Örneğin, dâhilde işleme izin belgesi kapsamında ithal edilen mallar için ithalat vergileri teminata bağlanırsa,
ÖTV de teminata bağlanarak ilgili mevzuat kapsamında takip edilir." açıklamaları yer almaktadır.

Bu çerçevede, Gümrük Kanununun geçici ithalat ve hariçte işleme rejimlerine ilişkin hükümleri kapsamında ithal edilen veya transit, dahilde işleme, gümrük kontrolü altında işleme ve antrepo rejimleri ile serbest bölgeler ve geçici depolama yerleri hükümlerinin uygulandığı, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşya bakımından da ithalat vergilerinin tabi olduğu usul ve esaslar çerçevesinde işlem tesis edilmesi
gerekmektedir.

Dolayısıyla, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan eşyanın bahis konusu rejimler kapsamında ithalinde, ithalat vergilerinin, Gümrük Kanunu ile diğer kanunlar gereğince teminata bağlanması halinde, ÖTV'nin de teminata bağlanması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Erkan ERTÜRK
Bakan a.
Daire Başkanı

 

Türk Petrol Kanunu kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca verilecek izin belgelerinin TPS kapsamına alınması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Konu : Tek Pencere Sistemi-Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı-İthal İzni Belgesi


GENELGE
(2016/24)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. Bu çerçevede, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) tarafından 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu’nun 13 üncü maddesi çerçevesinde verilen “İthal İzin Belgesi”ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletilmesi ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında verilecek ithal izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenecek İthal İzin Belgesi başvurusu, iznin verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir.

1- PİGM İthal İzin Belgesi başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. PIGM İthal İzin Belgesi başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına elektronik ortamda gönderilir.

2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.

3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 6491 Sayılı Türk Petrol Kanunu kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.

4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tarafından PIGM İthal İzin Belgesi başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0867 (TPS-PIGM İthal İzin Belgesi) kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.

5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.

6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 

 

 

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Tıbbi Cihaz, Pil-Akü ve Ayakkabı Uygunluk Yazılarının TPS kapsamına alınması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı


GENELGE
(2016/25)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60’ncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği, 07/06/2011 tarihli ve 27957 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Vücuda Yerleştirilebilir Aktif Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği, 09/01/2007 tarihli ve 26398 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Vücut Dışında Kullanılan (İn Vitro) Tıbbi Tanı Cihazları Yönetmeliği, 31/08/2004 tarihli ve 25569 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Atık Pil ve Akümülatörlerin Kontrolü Yönetmeliği, 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihazların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/16), 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi:2016/18), 31/12/2015 tarihli ve 29579 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Pil ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/15) kapsamındaki “Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı”, “Pil-Akü Uygunluk Yazısı”, “ Ayakkabı Uygunluk Yazısı” 27.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi
e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0941(TPS-Tıbbi Cihaz Uygunluk Yazısı), 0942(TPS-Pil-Akü Uygunluk Yazısı), 0944(TPS-Ayakkabı Uygunluk Yazısı) belge kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 

İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince düzenlenecek Bedelsiz İhracat İzinlerinin TPS kapsamına alınması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü


Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi BakanlığıGENELGE
(2016/39)
 

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde “Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda Tek Pencere Sistemi'nin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir. . Bu çerçevede, 12/07/2008 tarihli ve 26934 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren (İhracat:2008/12) sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ’in 2 nci maddesinin; (a) ve (b) bentlerinde sayılan eşyanın aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nce verilen 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni’ne ilişkin başvuruların yükümlü tarafından “e-başvuru” sistemi aracılığıyla İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne iletilmesi ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında verilecek izin belgelerinin 29.04.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi kapsamına alınması uygun bulunmuştur. İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri’nce düzenlenecek 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni verilmesi ve kullanılmasına ilişkin işlemler aşağıda belirtildiği şekilde gerçekleştirilecektir:


1- 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu yükümlüsünce Tek Pencere Portal Sistemi (https://uygulama.gtb.gov.tr/TekPencere) üzerinden gerçekleştirilir. 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu Gümrük ve Ticaret Bakanlığı internet sitesinde yer alan rehberde belirtilen hususlar dikkate alınarak başvuru sahibi tarafından doldurulur ve İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'ne elektronik ortamda gönderilir.


2- Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden iletilen başvuruların İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'nce değerlendirilmesi neticesinde herhangi bir eksiklik ve/veya hata tespit edilmesi durumunda eksikliklerin tamamlanmasını ve/veya hatanın düzeltilmesini teminen başvuru, gerekçe belirtilmek suretiyle elektronik ortamda reddedilir. Reddedilen başvurular yükümlü tarafından eksikliklerin tamamlanması ve/veya hataların düzeltilmesi sonrasında Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden tekrar gönderilir.


3- Yapılan inceleme neticesinde herhangi bir eksiklik veya hata bulunmadığı tespit edilen başvurular ile tespit edilen eksiklik ve/veya hataların yükümlüsünce giderildiği anlaşılan başvurular İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri'nce, 2008/12 Sayılı Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ kapsamında incelenmek üzere kabul edilir.


4- Kabul edilen başvurunun uygun bulunması halinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından 0953 kodlu TPS-Bedelsiz İhracat İzni başvurusu Tek Pencere Portal Sistemi üzerinden onaylanır ve sistem tarafından 0953 TPS-Bedelsiz İhracat İzni kodlu e-belge ile bu belgeye ait 23 haneli numara üretilir.


5- Tek Pencere Sistemi tarafından verilen 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ilgili gümrük beyannamesinin 44 no.lu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilir.


6- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler elektronik ortamda yer alacağından, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı ithal izin belgesi aranmaz. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.


26.04.2016 tarihli ve 2016/23 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.


Bilgi ve gereğini rica ederim.


Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 

Ekonomi Bakanlığınca düzenlenen Standartlara Uygunluk, CE Gerektiren Ürünler ve Kullanılmış Eşya Belgelerinin TPS kapsamına alınması

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Konu : Tek Pencere Sistemi-Ekonomi Bakanlığı(CE Gerektiren
Ürünler, Standartlara Uygunluk, Kullanılmış Eşya Belgeleri)

GENELGE
(2016/38)

20/03/2012 tarih ve 28239 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2012/6 sayılı “Gümrük Hizmetlerinde Tek Pencere Sistemi” konulu Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde Bakanlığımız koordinasyonunda yaygınlaştırma çalışmaları devam etmekte olan Tek Pencere Sisteminin “e-belge” uygulaması üzerinden Bakanlığımız ile Ekonomi Bakanlığı arasında elektronik veri değişimi yapılabilmesine yönelik teknik çalışmalar tamamlanmıştır. 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 60'ıncı maddesinin 2/b fıkrası “Gümrük beyanı bilgisayar veri işleme tekniği yoluyla yapıldığında gümrük idaresi beyannameye eklenmesi gereken belgelerin beyanname ile birlikte ibrazını istemeyebilir. Bu durumda söz konusu belgeler gümrük idaresi istediğinde ibraz edilmek üzere beyan sahibince muhafaza edilir” hükmünü amirdir.

Bu kapsamda, BİLGE Sistemi detaylı beyan modülünde 44 no'lu alanında beyan edilen ve  "2016 /1 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği", "2016/9 sayılı 'CE' işaretli Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği" ve “Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin  Tebliğ" çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen "Standartlara Uygunluk Belgesi", "CE Gerektiren Ürünler Belgesi" ve "Kullanılmış Eşya Belgesi" 03.05.2016 tarihinden itibaren Tek Pencere Sistemi e-belge uygulaması kapsamına alınması uygun bulunmuş olup aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

1- Ekonomi Bakanlığı tarafından, yükümlüsünce yapılan belge başvurularının değerlendirilmesi neticesinde düzenlenen 0968(TPS-Standartlara Uygunluk Belgesi), 0969(TPS-CE Gerektiren Ürünler Belgesi) ve 0970(TPS-Kullanılmış Eşya Belgesi) kodlu belgeler Tek Pencere Sistemi aracılığıyla Bakanlığımıza gönderilecektir.

2- Bakanlığımıza bu şekilde gönderilen belgeler için Tek Pencere Sistemi tarafından verilecek 23 haneli belge numarası/belge satır numarası (Örnek: Referans No: 16545419880849000000392/1) ile belge tarihi yükümlü tarafından beyannamenin 44 nolu kutusunda “Belge Referans No” ve “Belge Tarihi” alanlarında beyan edilecektir.

3- Söz konusu belgeye ilişkin bilgiler Ekonomi Bakanlığı tarafından Bakanlığımıza doğrudan elektronik ortamda iletileceğinden, beyanname ekinde ayrıca kâğıt ortamında ıslak imzalı belge aranmayacaktır. Gümrük işlemleri sırasında ihtiyaç duyulması durumunda belge içeriğinin ilgili memurlarca Tek Pencere Sistemi üzerinden sorgulanması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 

İthalatta Risk Esaslı Denetim Sistemi (GTB-İRİS) 2/5/2016 tarihi itibari ile devreye alınmıştır

Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca Denetlenen Bazı Tüketici Ürünlerinin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2016/25) 30/4/2016 tarihli ve 29699 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış ve 2/5/2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İthal edilecek ürünlerin insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması yönünden 20/4/2012 tarihli ve 28270 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ ve 14/1/2015 tarihli ve 29236 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile 31/10/2013 tarihli ve 28807 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı, Piyasa Gözetimi ve Denetimi ile Bildirim Esaslarına Dair Tebliğe uygunluğunun GTB-İRİS yoluyla denetimine ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir. Sisteme e-devlet kapısı üzerinden veya Bakanlığımız internet sayfasının e-işlemler kısmından erişmek ve işlem yapmak mümkündür. Diğer taraftan, sistemin kullanımına ilişkin kullanıcı rehberine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. 

http://tuketici.gtb.gov.tr/piyasa-gozetimi-ve-denetimi/gtbiris/gtbiris

 

Tek Pencere Sisteminde İşlem Yapacak Mükelleflerin Kullanıcı Adı ve Şifre Alması

Tek Pencere Sistemi e-başvuru uygulaması kullanılarak kendi adına başvuru yapacak mükelleflerin aşağıda listesi yer alan Gümrük Müdürlükleri’nden “ Merkezi Bilge V2 Programı Kullanıcı Yetkisi” almaları gerekmektedir. İlgili Gümrük Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde başvuru yapacak mükellefe “Merkezi Bilge V2 Programı Kullanıcı Yetkisi” verilecek olup mükellefler  bu yetki ile https://uygulama.gtb.gov.tr/tekPencere/ linkinden sisteme giriş yapabilecek ve işlemlerini gerçekleştirebilecektir.

 

Tek Pencere Sistem Kılavuzları

KSS İhracat Uygunluk Yazısı 
PİGM İthal İzin Belgesi
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
0945-TPS Atık İthalatı Uygunluk Yazısı
0946-TPS Atık İthalatı Kapsam Dışı Yazısı
0947-TPS Atık İthalatı Uygunsuzluk Yazısı
0948-TPS Katı Yakıt İthalatı Uygunluk Belgesi
0949-TPS Katı Yakıt İthalatı Muafiyet Yazısı
0950-TPS Katı Yakıt İthalatı Uygunsuzluk Yazısı
Yatırım Teşvik Belgesi
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Ürün)
GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yem)
GTHB Uygunluk Yazısı (Hayvansal Yan Ürün)
GTHB Uygunluk Yazısı (Gemi Kumanyacılığı-Hayvansal Ürün)
GTHB Uygunluk Yazısı (Canlı Hayvan)
Dahilde İşleme İzni
İthalat Uygunluk Belgesi (Sınır Ticareti)
Yasal Metroloji İzin Belgesi (Ölçü Aletleri)
Ekspertiz Belgesi
Bedelsiz İhracat İzni
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı E-Başvuru Yükümlü Kılavuzu
Nihai Kullanım İzinleri
Geçici İthalat İzinleri için

http://risk.gtb.gov.tr/tek-pencere-sistemi/kilavuzlar

 

Genelge No: 2016/8 (Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme hk.)

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü


Konu :Dahilde İşleme Rejimi Kapsamı 
Beyannamelerde Düzeltme

08/06/2016

GENELGE
(2016/8)


Bilindiği üzere, 4458 Sayılı Gümrük Kanunu’nun 73 üncü maddesinin 2 nci fıkrası “Gümrük idareleri, kendi yetkileri doğrultusunda veya beyan sahibinin talebi üzerine, yönetmelikle belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde, beyannamenin düzeltilmesini eşyanın tesliminden sonra da yapabilirler.” ve Gümrük Yönetmeliğinin 121 inci maddesinin 4 üncü fıkrası “Cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, beyanname tescil tarihinden itibaren üç yıllık süre içinde yükümlünün talebi üzerine Kanunun 73. Maddesinin ikinci fıkrası uyarınca beyannamede düzeltme yapılmasına izin verilir. Ancak, dahilde işleme rejimi için bu sürenin üç yıldan daha uzun belirlenmesine Müsteşarlık yetkilidir.” hükmünü amirdir.

Bahsi geçen mevzuat uyarınca, BİLGE Sisteminde;

- 3141 ve 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ihracat beyannameleri,

- 51 ve 41'le başlayan rejim kodları ile tescil edilen ve Kapatılabilir statüye gelen ithalat beyannameleri,

- 4051 ve 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ithalat beyannamelerinde,

 

Muafiyetler ve/veya DİB Satır Kodu, yan sanayici bilgisi veya Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisi ile beyannamedeki diğer kutulara ilişkin yapılacak düzeltmelerde aşağıda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

I- DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığınca elektronik ortamda düzenlenen Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen yukarıda statüleri ve rejim kodları belirtilen beyannamelerde, muafiyetler ve/veya DİİB Satır Kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge'de belirtilen esaslara uygun olarak beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler (Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları için) ve DİİB Satır Kodu alanlarında değişiklik yapılabilir. Ancak, mezkur alanlara ilişkin düzeltme talepleri, kaydedilmesi talep edilen yeni bilginin ait olduğu DİİB açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir.

Bu itibarla, yukarıda belirtilen koşulları haiz gümrük beyannameleri üzerinde DİR Muafiyetler ve/veya DİİB Satır Kodu alanlarına ilişkin olarak yükümlüsünde yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır:

1- a) DİİB kapsamı ithalat beyannamelerine ilişkin düzeltme taleplerinde,

Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB'in Açık (Kapatma Talepli dahil) olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan kaleminde kayıtlı bilgilerden kaynaklı olarak eski belgenin ilgili satır kodunda bir miktar aşımı olmadığı, miktar aşımı var ise ilgili belgede bu aşıma ilişkin revize işleminin yapıldığı,

Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB'in Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin, eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı,

Yapılması talep edilen satır kodu değişikliği işlemi ile aktarma yapılacak miktara istinaden yeni bilginin ait olduğu DİİB'de, herhangi bir miktar aşımı oluşmadığı, hususlarında Ekonomi Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünden teyit alınması,

b) DİİB kapsamı ihracat beyannamelerine ilişkin düzeltme taleplerinde, eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB'nin Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı, hususunda Ekonomi Bakanlığı ilgili Bölge Müdürlüğünden teyit alınması,

2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,

3- Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB'in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin de (Belge süre sonu v.b.) beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi,

suretiyle, gümrük idare amirinin belirlediği memur tarafından gerek sistem üzerinde gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçekleştirilir.

II- Dahilde işleme rejimi kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen ve Kapanmış statüye gelen ihracat beyannameleri üzerinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 73 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca eşyanın tesliminden sonra, yan sanayici bilgisine veya Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzni sahibi bilgisine ilişkin beyannamenin 44 no.lu "Ek bilgi, sunulan belgeler, sertifika ve izinler" alanında düzeltme talebinde bulunulması durumunda, Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)'nin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendine istinaden,2012/33 sayılı Genelge eki "Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Rehberi" uyarınca işlem yapılır.

Bahsi geçen mevzuat uyarınca yapılan düzeltme talebi, ilgili beyannamede kayıtlı DİİB/izin açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir. Bu kapsamda, ilgili gümrük idaresince uygun bulunan düzeltme talebine istinaden, 2010/27 sayılı Genelge'de belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.

III- Gümrük idarelerince düzeltilmesi mümkün olan beyannamenin diğer bilgilerine ilişkin yapılacak düzeltme talepleri, ilgili beyannamede kayıtlı DİİB/izin açık olduğu süreiçerisinde, Kanun ve Yönetmelikle belirlenen hususlara ek olarak düzeltme yapılmak istenen bilgiye ilişkin kanıtlayıcı bilgi ve belgeler sunulması ve yeni bilginin ilgili DİİB/İzinde kayıtlı diğer bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi halinde gümrük idarelerince kabul edilebilir. İlgili gümrük idaresince uygun bulunan düzeltme talebine istinaden, 2010/27 sayılı Genelge'de belirtilen esaslara uygun olarak işlem yapılır.

14/6/2013 tarihli ve 2013/20 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Cenap AŞCI
Bakan a.
Müsteşar

 

Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesinin 13.06.2016 tarihli ve 16647456 sayılı yazısı (Vergilerin Teminattan Mahsubu hk.)

T.C. 
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 
Gümrükler Genel Müdürlüğü-Geçici İthalat ve Hariçte İşleme Dairesi

 

Konu : Vergilerin Teminattan Mahsubu


13.06.2016/16647456

DAĞITIM YERLERİNE


Genel Müdürlüğümüze intikal eden dilekçelerden, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmak istenmesi halinde, bazı Gümrük Müdürlüklerince, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin eşyanın geçici ithalatı sırasında nakit olarak yatırılan teminattan tahsili yerine, tüm vergilerin yeniden yatırılmasının istendiği, ancak bu durumda nakit teminatın tamamının iade edilebileceğinin belirtildiği anlaşılmaktadır.

Bilindiği üzere, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 79 uncu maddesinde geçici ithalat rejimi şartlı muafiyet düzenlemelerinden biri olarak sayılmış, 81 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise; eşyanın bir şartlı muafiyet düzenlemesine tabi tutulabilmesinin söz konusu eşya için tahakkuk edebilecek her türlü gümrük vergilerine karşılık teminat verilmesi şartına bağlı olduğu, Gümrük Yönetmeliğinin 495 inci maddesinde ise teminatın nakit olarak da kabul edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Gümrük Kanununun 134 üncü maddesinin birinci fıkrasında; ithal eşyası için gümrük yükümlülüğü doğduğunda, gümrük vergileri tutarının, geçici ithalat rejimine ilişkin beyanda bulunulduğu tarihte söz konusu eşyaya ait vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına istinaden tespit edileceği, Gümrük Yönetmeliğinin geçici ithal edilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması halinde eşyaya uygulanacak işlemleri düzenleyen 386 ıncı maddesinin birinci fıkrasında ise; kısmi muafiyet suretiyle geçici ithaline izin verilen eşyanın serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, Kanunun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen miktar dışında kalan ithalat vergilerinin alınması gerektiği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda, kısmi muafiyet suretiyle geçici ithal edilen eşyanın 4053 rejim kodu ile serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulması durumunda, geçici ithalat rejimine ilişkin gümrük beyannamesinin tescil tarihindeki vergi oranı ve diğer vergilendirme unsurlarına göre gümrük vergileri tutarının hesaplanarak tespit edilen gümrük vergileri tutarından Gümrük Kanununun 133 üncü maddesi uyarınca tahsil edilen vergilerin düşülmesi ve kalan vergi borcunun eşyanın geçici ithali sırasında nakit olarak tahsil edilen teminattan mahsubunun yapılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ 
Bakan a. 
GenelMüdür V.

 

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar

Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu Kesintileri Hakkında Karar – 2015/7511 (10.04.2015 t. 29322 s. R.G.)


Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1.4.2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20.6.2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 8.4.2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

8.4.2015 TARİHLİ VE 2015/7511 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

MADDE 1- (1) Ekli listede yer alan malların kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi oranı %0 (sıfır) olarak tespit edilmiştir.

(2) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuat uyarınca ithalatında Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintisi yapılmayacağı belirlenen mallara ilişkin olarak yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre uygulamaya devam edilir.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

Vadeli İthalatında KKDF Kesintisi Oranı % 0 (Sıfır) Olarak Belirlenen Mallar

GTİP

Tanım

12

Yağlı tohum ve meyveler; muhtelif tane, tohum ve meyveler; sanayide veya tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (1202.41.00.00.00, 1202.42.00.00.00, 1206.00.91.00.11, 1206.00.99.00.11, 1213.00.00.00, 12.14 hariç)

13

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

15

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların parçalanma ürünleri; hazır yemeklik katı yağlar; hayvansal veya bitkisel mumlar ( 1507.90, 1508.90, 15.09, 15.10, 1511.90, 1512.19, 1512.29, 1513.19, 1513.29, 1514.19, 1514.99, 1515.19, 1515.29, 1515.50.91.00.00, 1515.50.99.00.00, 1515.90.31.00.00, 1515.90.39.00.00, 1515.90.60.00.00, 1515.90.91.00.00, 1515.90.99.00.00, 15.17 hariç)

18

Kakao ve kakao müstahzarları (18.06 hariç)

1901.90

Diğerleri (1901.90.91.00.00, 1901.90.99 hariç)

21.02

Mayalar (canlı veya cansız); cansız diğer tek hücreli mikro-organizmalar (30.02 pozisyonunda yer alan aşılar hariç);hazırlanmış kabartma tozları

23

Gıda sanayiinin kalıntı ve döküntüleri; hayvanlar için hazırlanmış kaba yemler (23.09 hariç)

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri

26

Metal cevherleri, cüruf ve kül

27

Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler; bitümenli maddeler; mineral mumlar

28

İnorganik kimyasallar; kıymetli metallerin, radyoaktif elementlerin, nadir toprak metallerinin ve izotoplarının organik veya inorganik bileşikleri

29

Organik kimyasallar

30.01

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

30.02

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle modifıye veya elde edilmiş olsun olmasın); aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri ürünler

31

Gübreler

32

Debagatte veya boyacılıkta kullanılan hülasalar; tanenler ve türevleri; boyalar, pigmentler ve diğer boyayıcı maddeler; müstahzar boyalar ve vernikler; cam macunu ve diğer macunlar; mürekkepler (3210.00.10, 3212.90.00, 3213.10.00 ve 3213.90.00 hariç)

33.01

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler; ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enfleurage" veya "maceration" suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

33.02

Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

34.03

Yağlama müstahzarları (kesici aletleri yağlamaya mahsus, esası yağ olan yağlama müstahzarları, cıvata veya somun gevşetme müstahzarları, pas veya korozyonu önleyici müstahzarlar ve döküm kalıplarını ayırmaya mahsus yağlama müstahzarları dahil) ve dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin katı ve sıvı yağlarla yağlanmasına mahsus müstahzarlar (esas madde olarak içinde ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağı veya bitümenli minerallerden elde edilen yağ içeren müstahzarlar hariç)

35

Albüminoid maddeler; değişikliğe uğramış nişasta esaslı ürünler; tutkallar; enzimler (3506.10.00 hariç)

3701.10.00

X ışınları için filmler

3702.10.00

X ışınları için filmler (rulo halinde; boş)

3707.90.90

Diğerleri

38

Muhtelif kimyasal ürünler (38.08, 38.20 ve 3824.90.58 hariç)

39

Plastikler ve mamulleri (39.18, 39.22, 3923.10, 3923.21, 3923.29, 3923.30, 3923.50, 3923.90, 39.24, 3925.30.00, 3926.10.00, 3926.20.00, 3926.40.00, 3926.90.50, 3926.90.92 ve 3926.90.97 hariç)

40

Kauçuk ve kauçuktan eşya (4011.10, 4011.40, 4011.50, 4012.11, 4012.20, 4012.90, 4013, 4014, 4015, 4016.10, 4016.91, 4016.92 ve 4016.95 hariç)

41

Ham postlar, deriler (kürkler hariç) ve köseleler

43

Kürkler ve taklit kürkler; bunların mamulleri (43.03, 43.04 hariç)

44

Ağaç ve ahşap eşya; odun kömürü (44.02, 4414.00, 44.15, 4417.00.00.00.00, 4418.90.80.90.11, 4418.90.80.90.12, 4419.00, 44.20, 44.21 hariç)

47

Odun veya diğer selülozik maddelerin hamurları; geri kazanılmış kağıt veya karton döküntü, kırpıntı ve hurdalar

48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya (4814, 4817, 4818.10, 4818.20, 4818.30, 4818.50, 4818.90.90, 4819.30, 4819.40, 4819.50, 4819.60, 4820, 4821, 4823.61, 4823.69, 4823.70.90 ve 4823.90.85 hariç)

49

Basılı kitap, gazete, resim vb baskı sanayi mamulu, el yazmaları

50

İpek

51

Yapağı ve yün, ince veya kaba hayvan kılı; at kılından iplik ve dokunmuş mensucat (51.09 hariç)

52

Pamuk (5204.20.00, 52.07 hariç)

53

Dokumaya elverişli diğer bitkisel lifler; kağıt ipliği ve kağıt ipliğinden dokunmuş mensucat

54

Sentetik ve suni filamentler, şeritler ve benzeri sentetik ve suni dokumaya elverişli maddeler (54.06 hariç)

55

Sentetik ve suni devamsız lifler (55.11 hariç)

56

Vatka, keçe ve dokunmamış mensucat; özel iplikler; sicim, kordon, ip, halat ve bunlardan mamul eşya

58

Özel dokunmuş mensucat; tufte edilmiş dokumaya elverişli mensucat; dantela, duvar halıları; şeritçi ve kaytancı eşyası; işlemeler (58.05 hariç)

59

Emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş dokumaya elverişli maddelerden mensucat; dokumaya elverişli maddelerden teknik eşya (59.04 hariç)

60

Örme eşya

64.06

Ayakkabı aksamı (dış tabanlar dışındaki tabanlara tutturulmuş veya tutturulmamış ayakkabı yüzleri dahil); çıkarılabilir iç tabanlar, topuk rampası ve benzeri eşya; getrler ve tozluklar, dizlikler ve benzeri eşya; ve bunların aksamı (6406.90.50 hariç)

68.13

Esası amyant(asbest), mineral maddeler veya selüloz olan, frenlerde ve sürtünmeyi temin edici her türlü cihazda kullanılmak üzere monte edilmiş maddeler ve bunların garnitürleri(levhalar, rulolar, şeeritler, segmanlar, diskler, rondelalar, balatalar gibi) (dokumaya elverişli maddeler veya diğer maddelerle birlikte olsun olmasın)

69.02

Ateşe dayanıklı tuğlalar, döşeme tuğlaları, karolar ve inşaatta kullanılan ateşe dayanıklı benzeri seramik eşya(silisli fosil unlarından veya benzeri silisli topraklardan olanlar hariç)

70

Cam ve cam eşya (70.13, 70.16 ve 70.18 hariç)

72

Demir ve çelik

73

Demir veya çelikten eşya (73.15, 73.19, 73.21, 73.23, 73.24 ve 73.26 hariç)

74

Bakır ve bakırdan eşya (74.18 ve 74.19 hariç)

75

Nikel ve nikelden eşya

76

Alüminyum ve alüminyumdan eşya (76.15 hariç)

78

Kurşun ve kurşundan eşya

79

Çinko ve çinkodan eşya

80

Kalay ve kalaydan eşya

81

Diğer adi metaller; sermetler; bunlardan eşya

84

Nükleer reaktörler; kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler; bunların aksam ve parçaları (84.15, 8418.10, 8418.21, 8418.29, 8418.30, 8418.40, 8418.50, 8418.91, 8418.99, 8419.11, 8419.19, 8421.11, 8421.12, 8422.11, 8423.10, 8433.11, 8433.19, 8450.11, 8450.12, 8450.19, 8450.20, 8451.21, 8452.10, 84.70, 84.71, 84.72, 84.73, 84.76 hariç)

85

Elektrikli makine ve cihazlar ve bunların aksam ve parçaları; ses kaydetmeye ve kaydedilen sesi tekrar vermeye mahsus cihazlar; televizyon görüntü ve seslerinin kaydedilmesine ve kaydedilen görüntü ve sesin tekrar verilemesine mahsus cihazlar ve bunların aksam, parça ve aksesuarı (85.04, 8506.10, 8506.30, 8506.40, 8506.50, 8506.60, 8506.80, 8507.10, 8507.20, 8508.11, 8508.19, 8508.60, 8509.40, 8509.80, 8510.10, 8510.20, 8510.30, 8513.10, 8515.31, 8515.39, 8516.10, 8516.21, 8516.29, 8516.31, 8516.32, 8516.33, 8516.40, 8516.50, 8516.60, 8516.71, 8516.72, 8516.79, 8516.80, 85.17, 85.18, 85.19, 85.21, 85.22, 85.23, 85.27, 85.28, 85.31, 8539.10, 8539.21, 8539.22, 8539.29, 8539.31, 8539.32, 8539.39, 8539.41, 8539.49, 8543.10, 8543.20, 8543.30, 8543.70, 85.44, 85.46, 85.47, 85.48 hariç)

86

Demiryolu ve benzeri hatlara ait taşıtlar ve malzemeler ve bunların aksam ve parçaları; her türlü mekanik (elektro mekanik olanlar dahil) trafik sinyalizasyon cihazları (86.09 hariç)

8704.10

Karayolu şebekesi dışında kullanılmak üzere yapılmış damperler

87.05

Özel amaçlı motorlu taşıtlar (insan veya eşya taşımak üzere özel olarak yapılmış olanlar hariç) (örneğin; kurtarıcılar, vinçli taşıtlar, itfaiye taşıtları, beton karıştırıcı ile mücehhez taşıtlar, yol süpürmeye mahsus arabalar, püskürtme yapan arabalar, seyyar atölyeler, seyyar radyoloji üniteleri) (8705.40 ve 8705.90.30 hariç)

87.06

87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtlar için motorla donatılmış şasiler

87.08

87.01 ila 87.05 Pozisyonlarında yer alan motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarı (8708.30 , 8708.70, 8708.80, 8708.91, 8708.92, 8708.93 ve 8708.99 hariç)

87.09

Fabrika, antrepo, liman veya hava limanlarında kısa mesafelerde eşya taşımaya mahsus, kaldırma tertibatı ile donatılmamış kendinden hareketli yük arabaları; demiryolu istasyon platformlarında kullanılan türde çekiciler; bu taşıtların aksam ve parçaları

87.14

87.11 ila 87.13 Pozisyonlarındaki taşıtların aksam, parça ve aksesuarı

88

Hava taşıtları, uzay taşıtları ve bunların aksam ve parçaları

89

Gemiler ve suda yüzen taşıt ve araçlar (89.03 ve 8907.10 hariç)

90

Optik alet ve cihazlar, fotoğraf, sinema, ölçü, kontrol, ayar alet ve cihazları, tıbbi veya cerrahi alet ve cihazlar;bunların aksam, parça ve aksesuarı (90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 90.05, 90.06, 90.07, 90.08, 90.10, 90.13, 90.16, 90.17, 9018.31, 9018.32, 9018.39, 90.19, 90.28 ve 90.29 hariç)

93.05

93.01 ila 93.04 Pozisyonlarında yer alan eşyanın aksam, parça ve aksesuarları