BELGELER

Gümrüğe Verilecek Firma Dosyası


 EK : indir

TAREKS / DTS İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Ekonomi Bakanlığı Grup Başkanlığı’na verilmek üzere düzenlenecektir.

1- Başvuru Dilekçesi (Firma antetli kağıdına, kaşe ve firma yetkililerince imzalı, isim, soyadı ve unvan belirtilerek düzenlenmelidir),
2- İmza sirküleri (1 adet noter onaylı),
3- Tareks Yetkilendirme Taahhütnamesi (1 adet noterde düzenlenecektir),
4- Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl yada noter onaylı) (Kuruluş ve varsa değişiklikler ile birlikte güncel olmalı),
5-  Vergi Mükellefiyet Yazısı (1 adet asıl yada noter onaylı)

Dilekçe hariç diğer tüm belgelerin asıl ya da noter onaylı olması gerekmektedir.


 EK : indir

Tareks/DTS İşlemleri İçin Dilekçe Örneği


 EK : indir

İthalat Kayıt Belgesi Başvuru Yöntemi

01 Haziran 2016 tarihi itibariyle, tüm ithalatçılar için (tüzel kişi ithalatçılar, şahıs firmaları ve şahıslar) İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğler kapsamında yer alan “Kayıt Belgesi” başvuru yöntemi ve istenilen belgeler... (Kaynak: eBirlik)


“İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ”ler kapsamında “Kayıt Belgesi” başvuru yöntemi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

1.Başvuruların ofisten bilgisayar ortamına aktarılabilmesini teminen gereken şifre yöntemi ve istenilen bilgi ve belgelere http://www.ebirlik.org/ithalat/ internet sayfasından ulaşılabilecektir.

2.Kayıt Belgesi başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için; beyan sahibine ait noter tasdikli imza sirkülerinin aslı ve beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise noter tasdikli vekaletname aslı aranacaktır. (İlk başvuruda aranır. Müteakip başvurularda fotokopileri yeterlidir. İmzaya yetkili kişilere ilişkin bir değişiklik olması ve/veya imza sirkülerinin geçerlik süresinin dolması durumunda noter tasdikli yeni belgenin aslının getirilmesi zorunludur.)


 EK : indir

İthalat Kayıt Belgesi Alınması

1- Ticaret Sicil Gazetesi (1 adet asıl ya da noter onaylı)(Kuruluş ve varsa değişiklikler )
2- İmza Sirküleri(1 adet asıl)
3- İmzaya yetkili şahısların T.C. Kimlik numaralarını gösterir Nüfus Cüzdan Sureti (1 adet noter onaylı)
4- Vergi Mükellefiyet Yazısı (vergi mükellefi olduğunuza dair vergi dairesinden alınan yazı)
5- Oda Sicil Faaliyet Belgesi (1 adet asıl yada noter onaylı, veriliş tarihi 3 ayı geçmemiş olmalı)
6- Vekaletname (2 adet asıl) 
7- Firma kaşesi (1 adet)


Tekstil ve aksesuar ithalatı yapacak firmalar yukarıdaki belgelere ek olarak Ekonomi Bakanlığı ve ilgili İhracatçı Birliklerine verilmek üzere aşağıdaki belgeleri düzenleyeceklerdir.1- Vekâletname (1 adet noter onaylı),
2- İthalatçı Bilgi Formu (Yeminli Mali Müşavirce onaylı 1 adet asıl),
3- İlgili YMM oda sicil kayıt belgesi (1 adet asıl ya da noter onaylı),
4- Yurtdışı ihracatçı firmaya ait konsolosluk onaylı ”EXPORTER REGISTRY FORM”,
5- Kayıt Belgesi için Taahhütname (1 adet noterde düzenlenecek),
6- İmza sirküleri (1 adet noter onaylı)


 EK : indir

Bağlayıcı Tarife Bilgisi (BTB)


 EK : indir